Stadgar

Stadgar för Risanäs Båt Sällskap

-Grundad 18 september 1987-

Risanäs Båt Sällskap är en ideell sammanslutning för fritidsbåtsintresserade medlemmar, främst inom Ronneby kommun med omnejd.

Stadgarna reviderade vid årsmötet den 26 januari 1991.

Stadgarna reviderade vid årsmötet den 19 februari 2012.

§ 1            Risanäs Båt Sällskap bildades den 18 september 1987. Föreningen är en ideell sammanslutning för fritidsbåtsintresserade medlemmar inom främst Ronneby kommun.

§ 2            Föreningens ändamål och syfte

§ 2:1         Främja medlemmarnas möjligheter att sjösätta och dra upp sina båtar, samt under båtsäsongen förtöja sina båtar på ett betryggande sätt.

§ 2:2         Genom upplysning, information verka för god sjösäkerhet och ett gott sjömanskap verka för god miljövård i hamnen och i skärgården.

§ 2:3         Genom dels eget aktivt engagemang, dels genom regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

§ 2:4         Tillgången till båtplatser är begränsat till bryggor, bojar och utrymmen i viken.

§ 3            Medlemskap

§ 3:1         Båtsällskapets medlemstal är obegränsat.

§ 3:2         Medlemskap erhålls efter skriftlig ansökan till styrelsen samt erläggande av fastställda avgifter som är medlemsavgift, brygginsatsavgift, årlig båtplatsavgift samt eventuella andra avgifter. Platserna fördelas i mån av tillgång i den ordning ansökningarna inkommit. Styrelsen får ändra på den ordningen om särskilda skäl föreligger.

§ 3:3         Styrelsen beviljar eller avslår medlemsansökan.

§ 3:4         Medlemskap kan förekomma som:

-      Seniormedlem

-      Juniormedlem

-      Familjemedlem

-      Hedersmedlem

§ 3:5         Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat sällskapet. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga medlemsavgift.

§ 3:6         Medlem som inte inom angiven tid efter avisering från föreningen erlägger föreskrivna avgifter, kan efter styrelsens prövning ansett utträtt ur sällskapet.

§ 3:7         Medlems uteslutning

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom sällskapet, att sällskapets anseende äventyras, som skadar sällskapets intressen eller inte fullgör dom skyldigheter som är stadgade (§3:6 och §7:4  beslutas av styrelsen) kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För ett sådant beslut erfordras minst 2/3 majoritet. Till möte, som ska avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, skall alltid genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till medlem, som föreslagits till uteslutning skall, förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. Uteslutning av denna punkt nämnt slag skall rapporteras till förbundet. Medlem som således uteslutits av sällskapet möte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.

§ 3:8         Medlem som ej vill vara medlem i sällskapet längre skall anmäla detta till styrelsen och får därmed tillbaka fastställd del av brygginsatsen. Bryggplatsavgift återbetalas ej om uppsägning sker efter den 1 juni. Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 3:9         Medlemskap/båtplats får endast överlåtas till familjemedlem då synnerliga skäl föreligger. Styrelsen avgör detta från fall till fall. Båtplats kan tillfälligt utlånas till annan medlem, efter att styrelsen har godkänt detta.

§ 3:10       Vid delägarskap i båt skall detta meddelas till styrelsen. För övertagande av båtplats ska kunna ske måste denna person vara medlem eller familjemedlem.

§ 4            Beslutande organ

§ 4:1         Årsmöte

§ 4:2         Extramöte

§ 4:3         Styrelsen

§ 5            Verksamhetsår

§ 5:1         Båtsällskapets verksamhets-/räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.

§ 6            Uppgifter till båtförbund

                 Båtsällskapet skall på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter beträffande sällskapets styrelsesammansättning, sällskapets kontaktmän, medlemsantal och båtantal enligt årsredovisning.

§ 7            Avgifter

§ 7:1         Avgifter till sällskapet fastställs på årsmötet.                   

§ 7:2         Arbetsplikt gäller enligt normer som årsmötet fastställer.

§ 7:3         Tillträde till brygg plats kan ske först när efter stadgeenliga avgifter är erlagda.

§ 7:4         Det åligger medlemmen att förvissa sig om att utdebiterad avgift är föreningen tillhanda inom föreskriven tid. Vid utebliven betalning, förbehåller sig klubben rätten att betrakta medlemskap och eventuell båtplats som uppsagd. Påminnelse skickas ej ut!

§ 8            Årsmöte

§ 8:1         Årsmötet avhålls senast under mars månad och skall utlysas sex veckor i förväg.

§ 8:2         Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 8:3         Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast tre veckor före årsmötet.

§ 8:4         Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionens berättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

§ 8:5         Årsmötets dagordning skall innehålla följande:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Val av två rösträknare tillika rösträknare.
 5. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10.  Fastställande av budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
 11.  Motioner till årsmötet.
 12.  Val av ordförande och kassör, se 11:2.
 13.  Val av två eller tre ledamöter, se 11:2.
 14.  Val av två eller tre suppleanter, se 11:2.
 15.  Val av övriga funktionärer.
 16.  Val av två revisorer.
 17.  Val av revisorssuppleanter.
 18.  Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande.

§ 9            Röstning

Varje medlem äger en röst. Fullmakt medges ej. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är föreskrivna. Avgörandet sker genom öppen omröstning, utom i dom fall där någon fodrar sluten sådan. Vid fall med lika röstetal skall ordförandes röst avgöra. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 10          Extra möte

§ 10:1       Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av båtsällskapets medlemmar gör framställan om härom.

§ 10:2       Kallelse skall innehålla motivering för extra mötets utlysande.

§ 11          Styrelse

§ 11:1       Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stagdar:

 1. Representera båtsällskapet
 2. Vara båtsällskapets verkställande organ
 3. Förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
 4. Upprätta berättelse om sällskapets verksamhet samt föreslå inkomst och utgiftsstat
 5. Förvalta båtsällskapets medel och bära ansvar på för dess ekonomi
 6. Ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
 7. Till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter

§ 11:2       Styrelsen ska bestå av sju ledamöter:

 1. Ordförande
 2. Vice ordförande
 3. Sekreterare
 4. Kassör
 5. Samt ordinarie ledamöter, vilka väljs för en tid av två år på så sätt att fyra ledamöter väljs jämt årtal, tre ledamöter udda årtal, ordförande udda årtal samt kassör jämt årtal.

§ 11:3       Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter, som har till uppgift att förbereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta sällskapets löpande ärenden.

§ 11:4       Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden, och äga vid dessa närvaro/yttranderätt, men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgångne.

§ 11:5       Styrelsen utfärdar erforderliga instruktioner, ordningsregler och bestämmelser för sällskapets verksamhet och egendom.

§ 11:6       Ordförande är RBS officiella representant. Det åligger vederbörande att leda sällskapets och styrelsens förhandlingar, justera protokoll och vaka över att alla beslut verkställs. Kalla till styrelsemöte och föreslå dagordning för sammanträdet. Upprätta förslag till styrelsen för verksamhetsberättelse.

§ 11:7       Sekreteraren åligger att föra och förvara protokoll över sällskapets och styrelsens sammanträden. Registrera och förvara in och utgående skrivelser. Upprätta och föreslå dagordning till årsmötet.

§ 11:8       Kassören åligger det att inkassera alla avgifter, anslag och verkställa alla utbetalningar för RBS. Sköta RBS räkenskaper med verifikationer. Sköta insättning och uttagning av bankmedel. Ta fram förslag till budgetplan, samt kassaberättelse.

§ 11:9       Hamnchef utses i styrelsen av styrelsen och har till uppgift att övervaka drift, underhåll och utföra tillsyn av hamnområdet samt övriga uppgifter som bestäms av styrelsen.

§ 11:10     Bryggchef utses i styrelsen av styrelsen och har till uppgift att övervaka att medlem har ordentliga förtöjningsanordningar och bojar, med vikter, som överensstämmer med båtens storlek. Fördela båt och kajplatser på bryggorna enligt kösystem, samt övriga uppgifter som bestäms av styrelsen.

§ 11:11     Miljöansvarig utses i styrelsen av styrelsen och har till uppgift att övervaka så att klubben följer de miljökrav som ställs på klubbens verksamhet samt övriga uppgifter som bestäms av styrelsen.

§ 11:12     Försäkringsansvarig utses i styrelsen av styrelsen och har till uppgift att övervaka så att klubben har den försäkringsnivå som klubbens verksamhet kräver.  Informera medlemmarna om försäkringar som kan vara aktuella för medlemmarna samt övriga uppgifter som bestäms av styrelsen.

§ 12          Revision

§ 12:1       Båtsällskapets verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.    

§ 12:2       Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 12:3       Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 13          Valberedning

§ 13:1       Valberedningen består av två ledamöter, valda av årsmötet växelvis för en tid av två år. En av ledamöterna utses till sammankallande. Ledamot av styrelsen eller revisorer kan inte ingå i valberedningen. Det åligger valberedningen att löpande följa sällskapets verksamhet under mandatperioden, så att ett genomarbetat förslag till val kan föreläggas på årsmötet.

§ 13:2       Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 14          Firmateckning

                 Båtsällskapet som firma tecknas av ordförande och kassören var för sig.

§ 15          Stagdeändring

                 För ändringar av stadgarna fodras majoritetsbeslut med 2/3 dels majoritet på två varandra följande möten (ett årsmöte och ett extra möte) eller ett enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen krävs dock att i kallelsen skall framgå att stadgeändringar föreligger.

§ 16          Anslutning till riksorganisation

                 Båtsällskapet skall vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt båtförbund. Beslut om in/utträde i riksorganisation skall fattas av båtsällskapets årsmöte.

§ 17          Båtsällskapets upplösning

                 Beslut om båtsällskapets upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. I kallelse till dessa skall anges att förslag om sällskapets upplösning föreligger. I händelse av sällskapets upplösning skall sällskapets tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar fritidsbåtslivet på verksamhetsorten. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

§ 18          Ordningsregler

                 Fem knop skall gälla inom hela området räknat från bojarna i söder till norr ändan av viken samt ingen båttrafik norr om bryggorna. Tänk även på de lagstadgade fart bestämmelser som gäller utanför vårt hamnområde. Alla sopor och skräp tas med till miljöstation, och får ej slängas inom klubbens område. Olja, drivmedel och vatten från motor och kölsvin får ej pumpas ut i havet och förorsaka miljöproblem, utan ska lämnas på bemannad miljöstation.

Förtöjning av båtar ska ske enligt gällande regler. Skador som uppstår på annans egendom beivras med skadestånd.

Kajplats vid sjösättningsrampen och ”Kommunbryggan” är endast avsedda för angöring vid av/pålastning, reparation eller liknande.

Senaste kommentarer

25.09 | 11:27

Hej Tusen tack till alla grabbarna boys som hjälpte mig upp med båte...

17.09 | 10:24

Hej! Om någon som ligger på brygga 1 behöver låna annan plats nu när renove...

30.06 | 07:10

Tyvärr några som har haft ovälkommet besök i sina båtar! Glöm inte at...

29.06 | 08:35

Hej! Vill varna alla för stölder. Har haft påhälsning och blivit av med ...